Skan określonych plików lub folderów

Skan określonych plików lub folderów to wstępnie zdefiniowana funkcja umożliwiająca skanowanie dowolnych plików znajdujących się na komputerze. Skan ten można uruchomić w dowolnym momencie.

 

Jeśli skanowany ma być tylko jeden element (plik, folder, nośnik wymienny), łatwiej można to zrobić za pomocą skanu rozszerzenia powłoki.

 

Jak skanować określone pliki lub foldery?

Należy przejść do: ekran główny systemu AVG -> menu główne Narzędzia -> Skanuj wybrany folder…

Jak określić elementy do przeskanowania?

W wyświetlonym drzewie należy rozwinąć listę, klikając „plus” obok odpowiednich węzłów, dopóki nie zostanie znaleziony folder przeznaczony do skanowania. Zaznaczając więcej pól, można wybrać kilka folderów. Wybrane foldery zostaną wyświetlone w polu tekstowym u góry okna dialogowego, a historia wybranych skanów będzie przechowywana w rozwijanym menu do późniejszego użytku.

Opcjonalnie można wprowadzić ręcznie pełną ścieżkę dostępu do wybranego folderu (w przypadku kilku ścieżek należy je rozdzielić średnikiem bez dodatkowej spacji).

Lokalizacje specjalne, gałąź Inne

· Dysk systemowy — dysk twardy, na którym zainstalowany jest system operacyjny (zazwyczaj C:)
· Folder systemowy — Windows/System32
· Folder plików tymczasowych — Documents and Settings/User/Local Settings/Temp
· Folder tymczasowych plików internetowych — Documents and Settings/User/Local Settings/Temporary Internet Files

 

Aby przeskanować folderbez uwzględniania jego podfolderów, wystarczy wprowadzić w polu tekstowym znak minus (-) przed ścieżką. Na przykład wprowadzenie -C:\Program Files\ spowoduje jedynie przeskanowanie zawartości folderu Program Files bez uwzględniania jego podfolderów.

Aby wykluczyć ze skanowania określone podfoldery, można użyć wykrzyknika (!), na przykład wprowadzenieC:\;!C:\Windows spowoduje przeskanowanie dysku C:\ z wyjątkiem folderu Windows.

 

Opcje dodatkowe

W dolnej części okna dialogowego, za pomocą suwaka można określić priorytet skanowania. Dostępne są następujące poziomy:

· Dostosowane do aktywności użytkownika — elastyczne dostosowywanie stopnia użycia zasobów systemowych; skanowanie będzie wykrywać aktywność użytkownika na komputerze i używać wolnego skanowania wykorzystującego minimalną ilość zasobów, gdy użytkownik pracuje, dzięki czemu nie doświadczy on spowolnienia działania systemu. Kiedy użytkownik odejdzie od komputera, skanowanie będzie przyspieszane, aby efektywnie wykorzystać dostępne zasoby systemowe, których użytkownik w danym momencie nie potrzebuje. Opcja zalecana.
· Skanowanie wolne — niski stopień użycia zasobów systemowych; skanowanie zajmie relatywnie dużo czasu, ale nie powinno mieć wpływu na działanie innych procesów i aplikacji.
· Skanowanie automatyczne — zbalansowany stopień użycia zasobów systemowych (zalecany).
· Skanowanie szybkie — wysoki stopień użycia zasobów systemowych; skanowanie uzyska większy priorytet niż inne procesy, może więc spowodować obniżenie wydajności systemu. Zostanie jednak przeprowadzone bardzo szybko.

 

Jak zmodyfikować ustawienia skanowania?

Należy przejść do: ekran główny systemu AVG -> wybrać skrót Opcje skanowania w panelu skrótów po lewej stronie -> w obszarze Skanuj określone pliki lub foldery kliknąć opcję Zmień ustawienia skanowania.

Skan określonych plików lub folderów