Anti-Spam Server dla MS Exchange — Ustawienia

Możesz dostać się tutaj poprzez: ekran główny -> menu główne Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane -> Składniki dla serwerów -> gałąź·Anti-Spam Server dla MS Exchange -> Ustawienia

 

Zaznaczając pole Włącz ochronę antyspamową, można aktywować lub dezaktywować cały składnik Anti-Spam.

 

W tym samym oknie można także wybrać mniej lub bardziej agresywne metody oceny. Każdej wiadomości e-mail skanowanej przez składnik Anti-Spam przypisywana jest ocena, tj. wskaźnik informujący, jak bardzo jej treść przypomina spam.

Próg oceny można ustawić, wprowadzając jego wartość w odpowiednim polu, albo za pomocą poniższego suwaka. Ustawić można wartości od 50 (konfiguracja agresywna, wiadomości e-mail niebędące spamem mogą być potraktowane jako spam; niezalecana w normalnych warunkach) do 90 (większość przychodzących wiadomości e-mail jest dostarczana normalnie; możliwe jest jednak dostarczanie wraz z nią pewnej ilości spamu). Ustawiona domyślnie wartość środkowa — 70 — jest uznawana za konfigurację dość agresywną: wiadomości e-mail mogące być spamem są odfiltrowywane (niestety, nie w sposób nieomylny).

 

Aby ustawić określoną wartość progu oceny, należy wprowadzić ja w odpowiednim polu. Umożliwia to wprowadzanie dokładniejszych wartości niż w przypadku korzystania z suwaka.

 

Zaznaczenie pola Przenieś wiadomość do folderu wiadomości-śmieci (tylko w pluginie programu Microsoft Outlook) oznacza, że wykryty spam będzie automatycznie przenoszony do folderu wiadomości-śmieci. Należy pamiętać, że ta funkcja ma zastosowanie tylko w przypadku programu MS Outlook.

Zaznaczenie pola Dodaj odbiorców wysłanych wiadomości e-mail do białej listy (tylko w pluginie programu Microsoft Outlook) oznacza, że odbiorcy wysłanych wiadomości e-mail mają być automatycznie dodawani do listy akceptowanych nadawców. Należy pamiętać, że ta funkcja ma zastosowanie tylko w przypadku programu MS Outlook.

Zaznaczenie pola Zmodyfikuj temat wiadomości oznaczonych jako spam powoduje oznaczanie wszystkich wiadomości wykrytych jako spam określonym słowem lub znakiem w polu tematu. Należy wprowadzić żądaną frazę w polu tekstowym i zapisać ją, klikając przycisk OK. Wartość domyślna to [SPAM]; zaleca się jej zachowanie.

Zaznaczenie pola wyboru Pytaj przed wysłaniem raportu błędnego wykrycia włącza opcję wyświetlania zapytania przed wysłaniem raportu o wykryciu spamu do firmy AVG, co pozwala na upewnienie się, czy dana wiadomość powinna rzeczywiście zostać zaklasyfikowana jako spam. To raportowanie jest częścią Programu udoskonalania produktów (i można je włączyć podczas procesu instalacji lub później, w odpowiednim oknie dialogowym ustawień zaawansowanych systemu AVG). Jeśli to pole pozostanie odznaczone, wszystkie raporty będą wysyłane automatycznie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu konfigurowania filtrów, należy zapoznać się z dokumentacją klienta poczty e-mail lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej jego producenta.

 

Szkolenie składnika Anti-Spam

Składnik Anti-Spam oferuje także funkcję szkolenia. Funkcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy określone wiadomości e-mail są nieprawidłowo oznaczane jako spam lub gdy wiadomości będące spamem nie są poprawnie wykrywane. W takich przypadkach zaleca się użycie funkcji szkolenia składnika Anti-Spam, aby mógł prawidłowo rozpoznawać i przetwarzać podobne wiadomości. Naciśnięcie przycisku Rozpocznij szkolenie składnika Anti-Spam spowoduje uruchomienie Kreatora szkolenia składnika Anti-Spam, który przeprowadzi Cię przez cały proces. Szczegółowa pomoc jest dostępna w każdym z okien dialogowych kreatora.

Ustawienia