Składnik Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (SMTP·TA)

Zadaniem Skanera poczty e-mail dla MS Exchange (SMTP TA) jest sprawdzanie wiadomości e-mail przesyłanych poprzez interfejs SMTP. Wszystkie wykryte wirusy są przenoszone do Przechowalni lub usuwane.

Uwaga: SMTP to względnie prosty, tekstowy protokół, w którym nadawca komunikuje się z odbiorcą wiadomości, wysyłając ciągi prostych poleceń i przekazując wymagane dane przez niezawodny kanał transmisji strumieniowej, zwykle połączenie TCP (Transmission Control Protocol).

To okno dialogowe zawiera skrócony opis funkcji składnika, informacje o jego bieżącym stanie (Składnik jest aktywny…) i kilka statystyk — liczbę sprawdzonych wiadomości e-mail i wykrytych zagrożeń.

Statystyki te można aktualizować w dowolnym momencie, klikając łącze Odśwież statystyki. Nowe dane pojawią się prawie natychmiast. Aby wyzerować wszystkie statystyki, kliknij łącze Wyzeruj statystyki. Łącze Wyniki skanowania pozwala otworzyć nowe okno dialogowe z listą wyników skanowania. Dane na liście można sortować za pomocą przycisków lub kart.

Dostępne przyciski:

Ustawienia — pozwala przejść do ustawień Skanera poczty e-mail dla MS Exchange (SMTP TA).

Wstecz — umożliwia powrót do przeglądu składników przeznaczonych dla serwerów.

 

EMS (SMTP)