Składnik Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (VSAPI)

Zadaniem składnika Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (VSAPI) jest sprawdzanie wszystkich wiadomości e-mail przechowywanych w skrzynkach pocztowych użytkowników. Wszystkie wykryte wirusy są przenoszone do Przechowalni lub usuwane.

Uwaga: VSAPI to akronim nazwy Virus-Scanning Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji skanujących wirusy). Interfejs ten został zdefiniowany przez firmę Microsoft Corp. i ma przede wszystkim pozwalać na dodawanie do środowisk MS Exchange możliwości kontroli antywirusowej.

To okno dialogowe zawiera skrócony opis funkcji składnika, informacje o jego bieżącym stanie (Składnik jest aktywny…) i kilka statystyk — liczbę sprawdzonych wiadomości e-mail i wykrytych zagrożeń.

Statystyki te można aktualizować w dowolnym momencie, klikając łącze Odśwież statystyki. Nowe dane pojawią się prawie natychmiast. Aby wyzerować wszystkie statystyki, kliknij łącze Wyzeruj statystyki. Łącze Wyniki skanowania pozwala otworzyć nowe okno dialogowe z listą wyników skanowania. Dane na liście można sortować za pomocą przycisków lub kart.

Dostępne przyciski:

Ustawienia — pozwala przejść do ustawień Skanera poczty e-mail dla MS Exchange (VSAPI).

Wstecz — umożliwia powrót do przeglądu składników przeznaczonych dla serwerów.

EMS (VSAPI)