Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (VSAPI) — Ustawienia

Możesz dostać się tutaj poprzez: ekran główny -> menu główne Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane -> Składniki dla serwerów -> gałąź·Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (VSAPI) lub

 Ekran główny -> Szybkie łącze Składniki dla serwerów -> dwukrotnie kliknij ikonę EMS (VSAPI) -> przycisk Ustawienia.

 

To okno dialogowe zawiera kilka wstępnie ustawionych opcji dotyczących wydajności Skanera poczty e-mail dla MS Exchange (VSAPI) podczas wyszukiwania wirusów w wiadomościach e-mail. Okno dialogowe podzielone jest na kilka obszarów:

Ustawienia podstawowe

Włącz składnik — umożliwia włączenie lub wyłączenie skanowania wiadomości e-mail.

Język — pozwala wybrać język składnika Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (VSAPI).

Ustawienia dziennika

Rozmiar pliku dziennika — plik dziennika zawiera zapisy zdarzeń powiązanych ze Skanerem poczty e-mail dla MS Exchange (VSAPI), np. uwagi dotyczące ładowania bibliotek, odnalezienia wirusów, ostrzeżeń itp. To pole pozwala określić maksymalny rozmiar pliku dziennika.

Ustawienia skanowania

· Skanowanie w tle — to pole wyboru umożliwia włączenie lub wyłączenie procesu skanowania w tle. Skanowanie w tle jest jedną z funkcji interfejsu aplikacji VSAPI Zapewnia wielowątkowe skanowanie baz danych serwera Exchange. Zawsze gdy w folderach skrzynki pocztowej użytkownika pojawi się element, który nie był skanowany, jest on przesyłany do Skanera poczty e-mail dla MS Exchange w celu przeskanowania. Skanowanie i wyszukiwanie obiektów, które nie zostały jeszcze przeskanowane odbywa się równolegle. Uwaga: Dla każdej bazy danych stosowany jest określony wątek o niskim priorytecie, co gwarantuje, że inne zadania (np. magazynowanie wiadomości e-mail w bazie danych Microsoft Exchange) zawsze są realizowane jako pierwsze.
· Skanowanie aktywne — to pole wyboru umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji skanowania aktywnego interfejsu VSAPI. Skanowanie aktywne polega na dynamicznym zarządzaniu priorytetem skanowanych elementów w kolejce. Elementy o niższym priorytecie nie zostaną przeskanowane, dopóki nie zakończy się skanowanie wszystkich elementów o wyższym priorytecie (najczęściej dostarczanych do kolejki na żądanie). Priorytet elementu wzrasta jednak, gdy klient próbuje go użyć, więc kolejność elementów zmienia się zależnie od działań użytkowników.
· Skanuj pliki RTF— umożliwia określenie, czy pliki RTF mają być skanowane czy nie.
· Liczba wątków skanujących — proces skanowania jest domyślnie podzielony na określoną liczbę jednocześnie wykonywanych wątków w celu zwiększenia ogólnej wydajności skanowania. W tym polu można zmienić liczbę wątków.
· Limit czasu skanowania — maksymalny czas (w sekundach) dostępu jednego wątku do skanowanej wiadomości.

Właściwości skanowania

· Użyj analizy heurystycznej — zaznaczenie tego pola umożliwia korzystanie z analizy heurystycznej podczas skanowania dokumentów. Analiza heurystyczna jest w zasadzie symulacją i sprawdzeniem instrukcji skanowanego obiektu w środowisku wirtualnego komputera. Dlatego też metoda ta pozwala wykryć szkodliwy kod, który nie został jeszcze dodany do bazy wirusów.
· Raportuj potencjalnie niechciane programy i oprogramowanie szpiegujące — zaznaczenie tego pola umożliwia korzystanie z silnika Anti-Spyware, tj. zgłaszanie podejrzanych i potencjalnie niechcianych programów w czasie skanowania wiadomości e-mail i załączników.
· Raportuj udoskonalony zestaw potencjalnie niechcianych programów — zaznaczenie tego pola umożliwi wykrycie udoskonalonych pakietów oprogramowania szpiegującego, tj. programów, które przy zakupie bezpośrednio od producenta są całkowicie nieszkodliwe, lecz później mogą zostać użyte niezgodnie z przeznaczeniem lub w celu wyrządzenia szkody, lub nieszkodliwych programów, które mogą być niechciane przez użytkownika (różne paski narzędzi itp.). To dodatkowy sposób na zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa Twojego komputera oraz podniesienie komfortu pracy. Funkcja ta może jednak blokować prawidłowo działające programy, dlatego też domyślnie jest wyłączona. Uwaga: Ta funkcja detekcji stanowi uzupełnienie poprzedniej opcji, dlatego w celu zapewnienia ochrony przed podstawowymi rodzajami oprogramowania szpiegującego poprzednie pole wyboru powinno być zawsze zaznaczone.
· Skanuj wewnątrz archiwów — zaznaczenie tego pola umożliwia skanowanie zawartości archiwów dołączonych do wiadomości e-mail.

Raportowanie załączników wiadomości

· Raportuj archiwa chronione hasłem — archiwów (ZIP, RAR itp.) chronionych hasłem nie można skanować w poszukiwaniu wirusów. Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby system AVG zgłaszał je jako potencjalnie niebezpieczne.
· Raportuj dokumenty chronione hasłem — dokumentów chronionych hasłem nie można skanować w poszukiwaniu wirusów. Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby system AVG zgłaszał je jako potencjalnie niebezpieczne.
· Raportuj pliki zawierające makra — makro to predefiniowana sekwencja kroków mająca ułatwiać wykonywanie określonych czynności (szeroko znane są np. makra programu MS Word). Makra mogą być potencjalnie niebezpieczne — warto zaznaczyć to pole, aby mieć pewność, że pliki zawierające makra będą raportowane jako podejrzane.
· Raportuj ukryte rozszerzenia — ukryte rozszerzenia mogą maskować podejrzane pliki wykonywalne (np. plik.txt.exe) jako niegroźne pliki tekstowe (np. plik.txt). Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby zgłaszać je jako potencjalnie niebezpieczne.

 

Ustawienia